Farmazorg in zorginstellingen

Farmaceutische zorg in zorginstellingen

De farmaceutische zorg in zorginstellingen is complex; onder andere omdat de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt wisselende vormen aanneemt Ă©n omdat er veel ketenpartners bij betrokken zijn.

Sinds enige jaren staat het “Thematisch Toezicht Medicatieveiligheid” hoog op de agenda van de Inspectie. Dat is niet zo gek, gelet op het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames die jaarlijks voorkomen hadden kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral ouderen (>75j), ouderen met veel medicatie en ouderen die in instellingen verblijven kwetsbaar zijn en hoge risico’s lopen.

Hoog tijd dat zorginstellingen de farmaceutische zorg opnieuw tegen het licht houden en waar nodig professionaliseren en moderniseren. Vaak zijn de protocollen er deels wel maar worden die niet nageleefd. Ook scholingsmaterialen zijn vaak onvoldoende of sterk verouderd.

De hoge kosten  of de noodzaak tot een offerteronde zijn soms pas de aanleiding om een externe adviseur binnen te halen. En dan blijkt vaak dat wat aan extra werk nodig is om weer aan de eisen te voldoen, terugverdiend kan worden door betere contracten te sluiten.

POLOS heeft de volgende projecten voor instellingen uitgevoerd:

Vaststellen stand van zaken

 • Auditen op IGZ normen in verpleeghuis, centra voor wonen en zorg en thuiszor
 • Uitvoer quickscan naar de kwaliteit van de farmazorg
 • Opstellen objectieve leveranciersbeoordeling en uitvoer daarvan

Organisatie advies

 • Werken volgens de zgn. veilige principes in de medicatieketen
 • Verlagen risico’s op het gebied van medicatieveiligheid conform richtlijn IGZ
 • Adviseur van een stuurgroep met zorginstelling en leverancier
 • Opzetten intern auditprogramma farmazorg
 • Aanstellen aandachtsvelder farmazorg met functieprofiel; implementatietraining
 • Opzetten van een Geneesmiddelbeleidscommissie
 • Operationeel hebben van intern FTO inclusief accreditatie
 • Samenwerkingsovereenkomsten opzetten met apothekers en huisartsen voor CWZ

De praktijk

 • EVS selectie (Elektronisch voorschrijven) en implementatie
 • Implementatie van het gebruik van de Beoordeling Eigen beheer Medicatie (BEM)
 • Opstellen van Ă©Ă©n protocol voor de hele instelling (zorg met en zonder behandeling)
 • Opzetten medicatiebeoordelingscyclus en implementatie van het project
 • Sleutel- en bewaarprotocollen voor medicijnkar, kast en werkvoorraad
 • DefiniĂ«ren van de Werkvoorraad, protocol voor gebruik en audit.
 • Maken van werkinstructie
 • Aanscherpen opiumwetregistratie

Financieel advies

 • Opstellen leverafspraken met de apotheek
 • Inzichtelijk maken van de uitgaven aan de apotheek en de farmazorg als totaal
 • Sanering van de kosten van farmazorg
 • Tussentijdse besparing bij lopend contract gerealiseerd
 • Realisatie dashboard management– en stuurinformatie farmazorg

Aanbesteding/offerteronde

 • Opstellen programma van eisen voor een apotheek-leverancier
 • Organiseren van een offerteronde voor de farmaceutische zorg
 • Opzetten van het formularium en gebruik in EVS